29th All Japan Flying Disc Championships 2004

29th All Japan Flying Disc Championships 2004 Hitachi, Japan
July 17-19, 2004

Open Finals

1. Yutaka Harashina/Tomokazu Yamamoto/Akihito Gotoh
2. Shori Ohuchi/Shun’ichi Noda/Kazuyuki Kubo
3. Kouhei Ikeda/Takeshi Umemura/Shouko Sugawara
4. Hiroshi Yokota/Ken Shima
5. Yumiko Tauchi/Yukari Komatsu/Kanako Ito