2013 Japan Overall Championship

2013 Japan Overall Championship
Tachikawa,Tokyo,Japan
July 18-20th,2013

Open Pairs
1. Takeru Okamura/Yujiro Suzuki
2. Tomoyuki Katakura/Ryuichi Suzuki
3. Hiroshi Yokota/Shori Ouchi
4. Kimitoshi Murakami/Yohei Inoue
5. Daisuke Kuroda/Masatoshi Ishihara

Challenge Category
Kijo Yamashiro/Satoru Kondo
Mayumi Suzuki/Ryuichi Suzuki