2013 Japan Overall Championship

2013 Japan Overall Championship
Tachikawa,Tokyo,Japan
July 18-20th,2013

Open Pairs
1. Takeru Okamura/Yujiro Suzuki
2. Tomoyuki Katakura/Ryuichi Suzuki
3. Hiroshi Yokota/Shori Ouchi
4. Kimitoshi Murakami/Yohei Inoue
5. Daisuke Kuroda/Masatoshi Ishihara

Challenge Category
Kijo Yamashiro/Satoru Kondo
Mayumi Suzuki/Ryuichi Suzuki

Disc Summit 2013 in Akashi Japan

Disc Summit 2013
Akashi, Hyogo, Japan
June 8-9,2013

1. Akito Ueda/Kimitoshi Murakami
2. Tomokazu Yamamoto/Masaki Hirashima / Hayato Hikari
3. Ryuichi Suzuki/Mayumi Suzuki
4. Kei Kotani/Yohei Inoue/Mitsuru Udagawa
4. Takeru Okamura/Masafumi Kanbe
6. Hiroyuki Takeno/Koichi Hirano / Seigo Suzuki
7. Daisuke Shinkai/Masahiro Takayama

Disc Summit 2012

Disc Summit 2012
Aakashi, Hyogo
Japan
Jun 23-24 2012

1.Tomokazu Yamamoto/Hiroyuki Takeno
2.Daisuke Shinkai/Kei Kotani
3.Daisuke Kuroda/Kenshin Fujii
4.Kimitoshi Murakami/Satoru Kondo/Yohei Inoue
5.Takeru Okamura/Masafumi Kanbe
6.Ryuichi Suzuki/Mayumi Suzuki

Official Site:http://akashi.sharepoint.com/Pages/default.aspx