Disc Summit 2012

Disc Summit 2012
Aakashi, Hyogo
Japan
Jun 23-24 2012

1.Tomokazu Yamamoto/Hiroyuki Takeno
2.Daisuke Shinkai/Kei Kotani
3.Daisuke Kuroda/Kenshin Fujii
4.Kimitoshi Murakami/Satoru Kondo/Yohei Inoue
5.Takeru Okamura/Masafumi Kanbe
6.Ryuichi Suzuki/Mayumi Suzuki

Official Site:http://akashi.sharepoint.com/Pages/default.aspx