Disc Summit 2013 in Akashi Japan

Disc Summit 2013
Akashi, Hyogo, Japan
June 8-9,2013

1. Akito Ueda/Kimitoshi Murakami
2. Tomokazu Yamamoto/Masaki Hirashima / Hayato Hikari
3. Ryuichi Suzuki/Mayumi Suzuki
4. Kei Kotani/Yohei Inoue/Mitsuru Udagawa
4. Takeru Okamura/Masafumi Kanbe
6. Hiroyuki Takeno/Koichi Hirano / Seigo Suzuki
7. Daisuke Shinkai/Masahiro Takayama